Transport in Nood

NL

Rijverboden in Europa

Morgen is het 1 mei en de ‘Dag van de Arbeid’. Er moet natuurlijk wel gewerkt worden en dat is in dit jaar in veel landen ook mogelijk. Normaal gelden er op 1 mei diverse rijverboden, maar dit jaar is dat dus anders. Sinds de coronacrisis zijn veel rijverboden opgeschort tot eind mei vanwege economische belangen en de doorgang van de levering aan onder andere supermarkten.
Het is niet eenvoudig te zeggen wat nu precies wel en wat niet is toegestaan in een bepaald land. Ook kunnen deze regelingen per dag verschillen en wijzigen. Wij willen u daarom ook adviseren om zelf te kijken wat van toepassing is op uw situatie en om dit ook te blijven volgen de komende weken.
Voor Nederlandse bedrijven willen wij adviseren deze link van TLN te gebruiken. Vervolgens kunt u per land zien wat de regelingen zijn.
Voor Engelse bedrijven willen wij deze link van de IRU adviseren. Ook daar zijn de regelingen per land weer te filteren.
Als laatste kan deze link van de Antram geraadpleegd worden voor Portugese bedrijven.

Corsica Ferries

Voorheen was het mogelijk om de overtocht van Frankrijk naar Corsica te melden via een Frans e-mailadres. Deze melding moest minimaal 48 uur voordat de boot vertrok gedaan worden. Deze manier van aanmelden is nu niet meer van toepassing.
Vanaf nu moet de overtocht ook minimaal 48 uur van te voren online worden gemeld. Wanneer de aanmelding succesvol is krijgt u een bevestiging op het opgegeven mailadres. Een attest zal zijn bijgevoegd in de e-mail. Wanneer u deze bevestiging meegeeft aan de chauffeur zal hij toegelaten worden op de boot.
Via deze website kunt u een account aanmaken en de aanmelding doen. Het is momenteel nog even stoeien, want tot op heden is de website alleen in het Frans beschikbaar.

EN

Driving bans in Europe

Tomorrow is 1 May and ‘Labor Day’. Of course, work has to be done, and this is also possible in many countries this year. Normally there are various driving bans on May 1, but this year will be different.
Since the corona crisis, many driving bans have been suspended until the end of May due to economic interests and the continuation of deliveries to supermarkets for example.
It is not easy to say what exactly is allowed in a particular country. These situations can also differ and change per day. We would therefore advise you to take a look at what applies to your situation and to continue to check it in the coming days or weeks.
For Dutch companies we would advise to use this TLN link. You can then see what the schemes are per country.
For English companies we would like to advise this link from the IRU. There, too, the regulations can be filtered per country.
Finally, this link from the Antram can be consulted for Portuguese companies.

Corsica Ferries

Previously it was possible to report the crossing from France to Corsica via a French e-mail address. This notification had to be made at least 48 hours before the boat left. This way of reporting is now no longer applicable.
From now on, the crossing must also be done online at least 48 hours in advance. When the registration is successful, you will receive a confirmation on the given e-mail address. A certificate will be included in the e-mail. When you give this confirmation to the driver he will be admitted on the boat.
Through this website you can create an account and do the registration. At the moment it is a bit of a struggle, because until now the website is only available in French.